Privacy policy

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing wordt op 25 mei 2018.

1. Wie verwerkt uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is het bedrijf Maxi Zoo Belgium bv, Luxemburgstraat 11, 9140 Temse, als onderdeel van de groep Fressnapf Holding SE. hierna "ons bedrijf", “ons” of "wij" genoemd.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer') op het volgende adres: info@be.maxizoo.eu.

2. Welke types informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen en verwerken de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer u:

 • een gebruikersprofiel aanmaakt
 • ons contactformulier gebruikt
 • deelneemt aan wedstrijden
 • solliciteert via onze website of via jobs@be.maxizoo.eu
 • per post, per mail of via social media informatie verstuurt naar ons
 • een bestelling doet in de winkel
 • informatie aanvraagt waarvoor het noodzakelijk is dat wij u opnieuw contacteren op een later tijdstip

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde gegevens die op u betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden. In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde gegevens die op u betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden zoals Google Analytics met als doel om de operationele werking van de website te analyseren.

Meer informatie

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan u gebruikmaakt en het gebruik dat u van deze website maakt.

 • Als u een gebruikersaccount aanmaakt: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het inschrijvingsformulier en op uw profiel, waaronder uw aanspreking, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over uw huisdier, geboortedatum, geslacht (niet verplicht), favoriete winkel en favoriete merk.
 • Als u ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het contactformulier, waaronder uw aanspreking, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, de winkel van uw keuze, de reden van uw verzoek en uw vraag.
 • Als u deelneemt aan wedstrijden: wij verzamelen de informatie die u ons meedeelt in de wedstrijdformulieren, waaronder uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, favoriete winkel en informatie over uw huisdier, eventueel beeldmateriaal als u ons dat vrijwillig bezorgt.
 • Als u solliciteert via onze website of jobs@be.maxizoo.eu: de HR-afdeling verzamelt de informatie die u ons meedeelt in uw sollicitatie, waaronder uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, cv, profielfoto (als u ons die vrijwillig bezorgt), uw motivatie om te solliciteren, beschikbaarheid en bereidheid tot weekendwerk.
 • Als u per post, per mail of via social media informatie verstuurt naar ons: wij verzamelen de informatie die u ons meedeelt in deze communicatie zoals o.a. uw aanspreking, naam, voornaam, gebruikersnaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, huisdier, vraag en verder informatie waarover u wil communiceren met ons bedrijf zoals een winkel waar u een bezoek aan bracht, producten die u kocht voor uw huisdier of eventueel beeldmateriaal als u ons dat vrijwillig bezorgt.
 • Als u een bestelling doet in de winkel: wij verzamelen de informatie die u ons meedeelt om het nodige te doen om de aanvraag tot bestelling uit te voeren zoals uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en gewenst(e) product(en).
 • Als u informatie aanvraagt waarvoor het noodzakelijk is dat wij u opnieuw contacteren op een later tijdstip: wij verzamelen de informatie die u ons meedeelt om het nodige te doen om uw vraag te beantwoorden zoals uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en uw vraag.
 • Als u een informatieformulier invult in het kader van een schadegeval waar verzekeringstussenkomst nodig is: wij verzamelen de informatie die u ons meedeelt om het nodige te doen om het schadegeval met de verzekering af te handelen zoals uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, informatie over het schadegeval/de schade, contactpersoon, verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid en nummerplaat.
 • Wanneer onze website gebruikmaakt van de Google Analytics-tool: uw activiteit op de website, de duur van uw verbinding, locatiegegevens, en toestel van de raadpleging. Deze gegevens worden anoniem verwerkt door ons bedrijf.

Meer informatie

Ons bedrijf gebruikt persoonsgegevens die op u betrekking hebben die zijn verkregen van derden, waaronder Google Analytics of Woobox. Die gegevens hebben betrekking op uw persoonlijke voorkeuren en interesses, adresgegevens, identificatiegegevens enz.

3. Hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens?

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • u producten/diensten te leveren en die service te verbeteren waar nodig
 • uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen
 • u voordelen aan te bieden die het beste bij uw wensen en noden aansluiten
 • met u te communiceren (afhandelen van klachten en verzoek tot informatie, of sollicitaties beantwoorden,…)
 • onze marketing- en reclamecampagnes en wedstrijden uit te voeren (het toesturen van aanbiedingen, info over events en acties)
 • fraude te voorkomen
 • de veiligheid van de website te verzekeren
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren
 • ter ondersteuning van communicatie via social media en het netwerk van zoekmachine Google (Adwords)
 • verzekeringdossiers oplossen waarbij derden betrokken of getuigen zijn

Meer informatie

Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunt ons bedrijf altijd:

 • hetzij op de toestemming die u in dit verband hebt gegeven, ofwel uitdrukkelijk (door bij het surfen op onze website het daartoe bestemde vakje aan te vinken), ofwel impliciet, waarbij uw toestemming voortvloeit uit uw gedrag op onze website (bijv. door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier). In dat geval hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor de toekomst in te trekken
 • hetzij op gerechtvaardigd belang waarbij de gegevens worden verwerkt in het belang van ons bedrijf waarbij we steeds de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkenen afwegen tegen de belangen van ons bedrijf.
 • hetzij op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een van de partijen bent of indien dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw essentiële belangen te vrijwaren of om het legitieme belang van ons bedrijf te verwezenlijken.

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt uw gegevens altijd op een wettelijke manier. Die verwerking heeft de volgende doelstellingen:

 • u producten/diensten te leveren en die service te verbeteren waar nodig, bv. bestellingen van producten afhandelen, klachten of vragen behandelen via het contactformulier,…
 • uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen met name door uw voorkeuren en interesses te onthouden zodat u meteen de producten worden voorgesteld die het beste bij u passen
 • met u communiceren via e-mail, post, telefoon of social media om u o.a. op de hoogte te stellen van ons aanbod en tijdelijke aanbiedingen, om u op de hoogte te houden van eventuele events, acties of wedstrijden, om tussenkomst bij verzekeringdossiers te regelen, …
 • onze marketing- en reclamecampagnes en wedstrijden uit te voeren (het toesturen van aanbiedingen, info over events en acties)
 • fraude te voorkomen
 • de veiligheid van de website te verzekeren
 • statistische analyses m.b.t. onze websitebezoekers uitvoeren, anoniem en met als enige doel om de kwaliteit van onze website te verbeteren

4.  Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Ons bedrijf kan uw gegevens delen met derden, met name met onze partners en dienstverleners.

Meer informatie

In bepaalde gevallen kunnen die gegevens worden meegedeeld aan derden, bijv. derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om beheerders van databanken of andere diensten voor levering, statistiekbeheer of cloud computing. Een beroep doen op dergelijke dienstverleners en uw gegevens meedelen helpt ons om onze diensten te verstrekken en te verbeteren.

Bovendien is ons bedrijf verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met onze partners.

5. Hoe kunt u uw gegevens beheren/krijgt u toegang tot uw gegevens en kunt u ze schrappen?

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Meer informatie

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

 • uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen op de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt;
 • u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 van de AVG, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, op de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG;
 • te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres info@be.maxizoo.eu hetzij per post naar Maxi Zoo Belgium bv, Luxemburgstraat 11, 9140 Temse.

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

6. Hoe lang bewaren wij uw informatie?

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan de termijn hieronder gespecifieerd.

Meer informatie

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. De periode tijdens welke die gegevens worden bewaard kan verschillen naargelang de aard en het doel van het contact. De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan:

 • (Potentiële) klanten: max. 10 jaar na beëindiging van de klantenrelatie
 • Deelnemers wedstrijden: max. 1 jaar na beëindiging van de wedstrijd
 • Sollicitaties: max. 1 jaar na datum van de sollicitatie indien de kandidaat niet weerhouden wordt
 • Gegevens voor verzekeringsdossiers: max. 1 jaar na het afsluiten van het dossier

U kunt ons bovendien altijd vragen om uw gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 5 hiervoor.

7. Zullen uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Ja, in bepaalde gevallen kunnen uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen. Ons bedrijf neemt echter wel de toepasselijke beschermingsregels en -maatregelen in acht.

Meer informatie

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden bewaard of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd zoals die welke worden vermeld in punt 4 hiervoor of middels een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. In dit verband verbindt ons bedrijf zich ertoe om altijd een passend en toereikend niveau ter bescherming van uw gegevens te verzekeren, met name door gebruik te maken van door de Europese Commissie goedgekeurde typecontractclausules of andere middelen die in overeenstemming zijn met de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

8. Hoe verzekeren wij de veiligheid van uw gegevens?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.

Meer informatie

Ons bedrijf neemt o.a. de volgende maatregelen:

 • Standaard veiligheidsmaatregelen via ons IT-departement
 • Gegevens beperkt toegankelijk en enkel voor medewerkers waarvoor de toegang nodig is voor het verlenen van diensten en het uitvoeren van overeenkomsten

9. Links naar andere websites en content van derde partijen

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Aangezien die websites in principe een eigen vertrouwelijkheidspolicy hebben, bevelen wij u sterk aan om daar kennis van te nemen wanneer u op die websites van derden surft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Daarnaast verzamelt onze website ook gegevens via derde partijen, zoals Google Analytics. De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy's betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Uw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

10. Hoe zult u op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan deze vertrouwelijkheidspolicy?

U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy onderaan deze pagina.

Meer informatie

Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.

11. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

U kunt contact met ons opnemen:

 • d.m.v. het formulier op onze website op het adres www.maxizoo.be/nl/contact
 • via e-mail op het adres info@be.maxizoo.eu
 • per post naar Maxi Zoo Belgium bv, Luxemburgstraat 11, 9140 Temse, België
 • telefonisch op het nummer 03 210 86 90

Laatste update 15/10/2020